Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καταφατσελλώννουμαι »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. κατατσαφαλλώννουμαι (κτυπώ άσχημα).