Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κατοπινός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

ο επόμενος.