Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λαχτώ »

Ρήμα

Σημασία:

1. κινούμαι. 2. φεύγω. 3 αρχίζω. 4. μετακιούμαι.