Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κουτσανίσκω »

Ρήμα

Σημασία:

κουτσαίνω.