Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λοούμαι »

Ρήμα

Σημασία:

λογιέμαι.