Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μεταλάβω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. μεταλαββαίννω (μεταλαμβάνω, λαμβάνω από το στόμα άρτο και οίνο της Θείας Ευχαριστίας, για να ενωθώ με τον Χριστό).

Συνώνυμα:

Μεταλαβίσκω, Τζ̌οινωνώ