Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ματραπάζης (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. μαστραπάζης (ο εμπορομεσίτης).