Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μπασταρτεύκω »

Ρήμα

Σημασία:

μπασταρδεύω.

Συνώνυμα:

Πασταρτεύκω