Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μωροκοττώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. μωρίζω.