Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μουρρώννω »

Ρήμα

Σημασία:

1. μουτρώνω. 2. δυσαρεστούμαι.