Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Νουρόφκυαρον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. νουροφκυαρκά (το χέρι του φτυαριού).