Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηντροπκιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

ντροπιάζω, ρεζιλεύω.