Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηβκάλλω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. ξεβκάλλω (1. ξεμυαλίζω. 2. εκμαιεύω).

Συνώνυμα:

Ξηφκάλλω