Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Νεσπώ »

Ρήμα

Σημασία:

ξεθυμαίνω, ξεσπώ.

Συνώνυμα:

Ξησπάζω