Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Οξά »

Σύνδεσμος

Σημασία:

1. βλ. γιά ή (διαζευκτικό). 2. βλ. γιοξά (2. μήπως. 3. αλλιώς).

Συνώνυμα:

Γιοξά, Ξά