Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παγγέρα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. η σημαία. 2. μτφ. η διαμαρτυρία.

Συνώνυμα:

Παγκέρα (η), Παϊράκκιν (το), Παντιέρα (η)