Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πάγκατζ̌ης (ο) »

Χωρίς Κατηγορία

Σημασία:

1. ο τραπεζίτης. 2. ο ταμίας.