Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παϊραχτάρης (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. μπαϊραχτάρης.