Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξησπάζω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. νεσπώ (ξεθυμαίνω, ξεσπώ).