Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξητσεβρίζω »

Ρήμα

Σημασία:

ξαφρίζω, αφρολογώ.

Συνώνυμα:

Τσεβρίζω