Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ροόστεμμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. ροδόστεμμαν (το ροδόσταγμα).