Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τσ̌εγκίνα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. τσ̌έγκινος.