Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ρύμη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το στενό.