Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Συνομπλιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. συμπλάσκουμαι.