Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Συντρολώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. σαντραολώ.