Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σύξυλος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. συγκούρτελλος.