Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πολπισ̌ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. απορπισ̌ιά.