Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σφόντζ̌ος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. βλ. σύρτης. 2. βλ. σφοντζ̌ής.