Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πάος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. ο πάγος. 2. το δυνατό ψύχος.