Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παρσαμώννω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. βαρσαμώννω.