Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σιούρκαση (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. σιουρκά (η σιγουριά, η ασφάλεια).