Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σιφφούνιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. σίφφουνας.