Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ποτυλίω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. ξετυλίω (ξετυλίγω).

Συνώνυμα:

Ξηποτυλίω, Ξητυλίω