Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τεψού »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. Τερψού.