Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πέλιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. μπροτσόπελον (ανθεκτικό εργαλείο για το σκάψιμο).