Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πεττουβάς (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο αναθεματισμός, η κατάρα.