Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τραανώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. τιρινίζω.