Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πρήσσω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. πρήσκω (1. πρήζω. 2. μτφ. απαυδώ).