Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Στερκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. η στείρα, η άγονη. 2. η στεριά.