Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ωφελιμιός, -ά, -όν »

Ουσιαστικό

Σημασία:

αυτός που ωφελείται.