Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ττεϊνατίζω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. ταϊνατίζω.