Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φόλκεσ̌τιν »

Επίρρημα

Σημασία:

βλ. όσκερτιν (η φιλοφρονητική υποδοχή κάποιου που έρχεται, το καλωσόρισμα).

Συνώνυμα:

Φόσ̌κερτιν, Χόλκεσ̌τιν, Χόλσ̌κερτιν