Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φουχτιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

χουφτώνω.

Συνώνυμα:

Φουχτώννω, Χουφτώννω