Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαλοκοπώ »

Ρήμα

Σημασία:

χαλώ εντελώς.