Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαλουπκιασμένος, -η, -ον »

Μετοχή

Σημασία:

ο ντροπιασμένος.