Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαντακωμένος, -η, -ον »

Μετοχή

Σημασία:

ο μπερδεμένος.