Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βαψόσ̌ειλη (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

τα βαμμένα χείλη.