Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βιτσιζάμπης (ο) »

Επίθετο

Σημασία:

αυτός με πολύ αδύνατα πόδια σαν «βίτσες».