Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κακογλωσ̌σ̆ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

οι κακές κουβέντες.

Ετυμολογία:

Ειδικές φράσεις:

«τούτες με την κακογλωσ̌σ̆ιάν πολλές εν που στραώσαν...» (Λιπέρτη Δ. «'Απαντα», σελ.53, 1969)