Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χοντρόφωνος (ο) »

Επίθετο

Σημασία:

αυτός που έχει χοντρή φωνή.